Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach- Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Koncepcja i kierunki pracy Szkoły Podstawowej nr 2
im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach
w roku szkolny
m 2018/2019I Podnoszenie jakości kształcenia.


Realizacja założeń reformy dotyczącej „ Sześciolatków” ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji dzieci sześcioletnich do warunków szkolnych.

Wdrożenie do procesu kształcenia wniosków z analizy wyników sprawdzianu oraz pomiaru dydaktycznego z
minionego roku szkolnego

Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów w relacji do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Wdrażanie  wniosków z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej efektów kształcenia.

Podnoszenie umiejętności językowych wśród uczniów szkoły.

Dostosowanie zajęć dodatkowych wynikających z Karty Nauczyciela do potrzeb edukacyjnych uczniów.

Dostosowanie oferty zajęć nadobowiązkowych do potrzeb edukacyjnych uczniów.


II Rozwój oferty wychowawczej szkoły oraz wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów.


Realizacja  Programu Wychowawczego Szkoły oraz monitoring klasowych programów wychowawczych.

Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”.

Udział w kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Podjęcie działań profilaktycznych dotyczących ochrony dzieci przed  dopalaczami. Organizacja spotkań dla rodziców.

Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony Internetu, zajęcia „Dziecko w sieci”.

Praca z uczniami w ramach projektu profilaktycznego „ Integracja”.

Systematyczna praca zespołu wychowawczego szkoły.

Organizacja przedstawień teatru profilaktycznego.

Monitorowanie wdrożonego systemu zapewniającego bezpieczeństwo uczniów w szkole. Podjęcie wszelkich działań zmierzających do podwyższenia bezpieczeństwa uczniów.


III Pomoc słabszym i potrzebującym.


Rozwój oferty opiekuńczej świetlicy szkolnej.

Prowadzenie żywienia oraz wsparcie finansowe najuboższych.

Praca charytatywna szkoły poprzez działalność Szkolnego Koła Pomocy Dzieciom.

Udział szkoły w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych.

Wsparcie dla uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Organizacja wypoczynku w formie półkolonii zimowych i letnich.


IV Rozwój edukacji ekologicznej.


Działalność SK LOP oraz Koła oraz Koła Przyjaciół Przyrody.

Organizacja Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Ziemi.

Kontynuacja pozyskiwania makulatury i puszek. Udział w segregacji śmieci.

Prowadzenie wśród dzieci akcji ochrony nad zwierzętami.

Organizacja Regionalnego  Konkursu „Zwierzęta wokół nas”.

Propagowanie udziału uczniów w konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

Realizacja przez nauczycieli własnych programów o charakterze ekologicznym.

Dbałość o zasoby przyrodnicze szkoły.


V Rozwój sportu, dbałość o zdrowie uczniów.


Dostosowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Rozwój gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Prowadzenie zajęć z  gimnastyki artystycznej.

Kształtowanie wśród uczniów zamiłowania do aktywności fizycznej.

Organizacja Dnia Sportu i Biegu „Olimpijczyka”.

Działalność SK „ Olimpijczyk”.

Udział w zawodach sportowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Wsparcie Harcerskiego Klubu Pływackiego „Mewa”.

Propagowanie wśród uczniów higieny i zdrowego odżywiania.


VI  Tworzenie tradycji szkoły.


Realizacja zapisów Szkolnego Ceremoniału.

Organizacja Dnia Patrona oraz 135 rocznicy istnienia szkoły.

Wprowadzenie uczniów do społeczności szkolnej przez pasowanie klas I-szych.

Propagowanie wartości związanych z „małą ojczyzną”, prowadzenie izby regionalnej.

Organizacja apeli z okazji świąt narodowych.

Uroczyste pożegnanie absolwentów połączone z wpisami do Złotej Księgi Uczniów i Złotej Księgi Sportowców.

Prowadzenie kroniki szkolnej.


VII Rodzice w szkole.


Organizacja współpracy Rady Rodziców z dyrektorem szkoły, samorządem uczniowskim i radą pedagogiczną.

Organizacja Dni Otwartych.

Stałe spotkania rady rodziców i dyrektora w celu przedstawiania bieżącej działalności szkoły oraz konsultacji i opiniowania wewnętrznych aktów prawnych.

Organizacja ogólnoszkolnego, otwartego  spotkania z rodzicami.

Organizacja zebrań klasowych.

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców.

Systematyczny przekaz informacji dotyczących efektów kształcenia uczniów.

Wspólna organizacji imprez klasowych oraz ogólnoszkolnych.

Udział rady rodziców w imprezach szkolnych.

Ufundowanie Nagrody Rady Rodziców dla najlepszego absolwenta szkoły.


VII Podejmowanie działań na rzecz społeczności szkolnej i środowiska.


Współpraca z radą osiedla „ Barbara”.

Współpraca z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów.

Pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami.

Współpraca z parafią św. Barbary.

Podejmowanie działań na rzecz rodzin poprzez współpracę z MOPS, Policją, PPP, Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi. Udział dyrektora w pracach interdyscyplinarnego zespołu ds. przemocy.

Współpraca z instytucjami organizującymi życie kulturalne MDK, Teatr Banialuka, Teatr Polski w Bielsku-B., kina.

Promocja osiągnięć szkoły w środowisku:  publikacje prasowe, strona internetowa, wydawnictwa szkolne. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego